De WNT staat voor de Wet Normering Topinkomens. Met ingang van het verantwoordingsjaar 2017 zijn alle WNT-instellingen verplicht de WNT-verantwoording openbaar toegankelijk op internet te plaatsen.

Wettelijke verplichtingen

Volgens de WNT ben je verplicht om in ieder geval de naam en het salaris (of: als de persoon uit dienst is de uitkering wegens beëindiging – lees: ‘gouden handdruk’) te publiceren. Gebruikelijk is dat je dit publiceert in een jaarrekening. Vanaf 1 januari 2018 moet je ook op internet publiceren voor de duur van 7 jaar. Deze verplichting is terug te lezen in artikel 5c van de Uitvoeringsregel WNT. De privacyafweging voor openbaarmaking is bepaald bij het vaststellen van de plicht toen de Wet Normering Topinkomens werd gemaakt; daar mag je als individuele organisatie niet meer van afwijken.

Verder is er voor de uitleg van de WNT de website www.topinkomens.nl van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Gegevens die wij moeten publiceren