Privacyreglement zorginstelling Plezier in Zorg

1. Inleiding

Wanneer je cliënt van Plezier in Zorg bent of wilt worden dan deel je persoonsgegevens met ons. Wij zetten ons in om de persoonlijke levenssfeer en privacy van onze cliënten te beschermen. In deze privacyverklaring leggen we graag uit welke gegevens we van je verzamelen, waarom we deze nodig hebben, wat we hiermee doen en welke rechten je hebt. Kortom; hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens en privacy?

1.1. Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens valt alles waardoor wij kunnen zien óf waardoor we kunnen achterhalen dat jij het bent. Dit zijn directe persoonsgegevens, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook gegevens waardoor we gemakkelijk kunnen achterhalen dat bepaalde gegevens of acties bij jou horen, zoals je IP-adres. Wanneer je een formulier invult op de website of zelfs wanneer je alleen onze website bezoekt, geef je ons de beschikking over jouw persoonsgegevens. Daarnaast zijn er bijzondere persoonsgegevens. Zoals informatie over gezondheid of beperking. Bijzondere persoonsgegevens krijgen extra bescherming.

1.2. Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Plezier in Zorg valt onder Indoorspeeltuin Plezier BV. Plezier in Zorg is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Denk hierbij aan de scholen, de maatschappelijke ondernemingen, gemeenten

Hieronder vind je onze contactgegevens. Zo kun je ons te allen tijde bereiken wanneer je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of gebruik wilt maken van jouw rechten:

Plezier in Zorg BV
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Rademakerstraat 28 A
3769 BD Soesterberg
info@plezier-in-zorg.nl
www.plezier-in-zorg.nl
Kvk nummer: 72064269

1.3. Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Plezier in Zorg werkt samen met andere organisaties, bijvoorbeeld gemeenten, zorgkantoren en andere zorgaanbieders. Soms is het voor Plezier in Zorg noodzakelijk om jouw persoonsgegevens te delen met deze dienstverleners. Wij doen dit alleen als hiervoor een geldige reden is en als dit noodzakelijk is. Deze dienstverleners mogen je gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten en mogen jouw gegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.

Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens. Op grond van zorgwetgeving is Plezier in Zorg bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over calamiteiten die hebben.

1.4. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het instroomproces en de realisatie van de zorg, of wettelijk verplicht is. Zo bewaart Plezier in Zorg jouw bijzondere persoonsgegevens minimaal twintig jaar. Dit doen we in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst.

1.5. Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens? 

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens goed te beveiligen tegen verlies of diefstal. Ook zorgen wij ervoor dat jouw gegevens alleen worden verwerkt door mensen of organisaties die dat mogen. Medewerkers van Plezier in Zorg die toegang hebben tot je gegevens, hebben een geheimhoudingsplicht. Met organisaties met wie wij je gegevens delen, leggen wij vast dat zij dezelfde beveiligingsmaatregelen treffen.

2. Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Plezier in Zorg verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doelen. Deze doelen zijn hieronder kort beschreven:

  • –  Goede en veilige zorg te kunnen verlenen;
  • –  Afspraken te maken, te wijzigen of af te zeggen;
  • –  Met jou in contact te treden en te reageren op gestelde vragen;
  • –  Te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • –  Een juiste administratie te voeren en activiteiten van intern beheer;
  • –  Verschuldigde bedragen te kunnen berekenen, vast te leggen en te innen;
  • –  Complimenten, klachten en claims te kunnen afhandelen;
  • –  Voor kwaliteitsverbetering en/of bij te dragen aan onderzoek voor wetenschappelijke doeleinden;
  • –  Jou te informeren over (nieuwe) zorgvormen, producten of diensten van Plezier in Zorg;

2.1 Gebruik van gegevens voor onderzoek en statistiek 

Plezier in Zorg doet ook onderzoek en voert statistische analyses uit. Hiervoor is bijna altijd toestemming van de cliënt vereist. In sommige gevallen is toestemming niet nodig, namelijk als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Als het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer van de cliënt niet onevenredig wordt geschaad, of het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet kan worden verlangd en de onderzoeker voorzorgsmaatregelen heeft getroffen waarmee herleiding tot individuele cliënten redelijkerwijs wordt voorkomen, en;
het onderzoek een algemeen belang dient, en;

het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd, en; de cliënt tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt.

Bij het vragen van toestemming zal informatie worden gegeven over het onderzoek zelf, het doel, de gegevens die gebruikt worden, wie toegang zal hebben tot deze gegevens en, indien mogelijk, de bewaartermijn van de gegevens.

3. Wat zijn jouw rechten?

3.1. Inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw gegevens

Te allen tijde heb je het recht om in te zien welke gegevens wij van je hebben. Zodra je aan ons kenbaar maakt dat je jouw gegevens wilt inzien, verstrekken wij deze binnen 30 dagen.

Ook heb je het recht om jouw persoonsgegevens door Plezier in Zorg te laten wijzigen of om ze te laten verwijderen. Voor het wijzigen of verwijderen van jouw gegevens geldt dezelfde termijn als voor het inzien van de gegevens, namelijk binnen 30 dagen. Ben een actieve cliënt van Plezier in Zorg? In dat geval hebben wij jouw gegevens nodig voor het uitvoeren van onze overeenkomst en kunnen we deze (nog) niet verwijderen.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens van ons te ontvangen, zodat je deze gemakkelijk kunt overdragen aan een andere organisatie. Ook kun je ons vragen de informatie rechtstreeks over te dragen aan een derde partij. Dit geldt alleen voor gegevens waarvoor je ons toestemming hebt gegeven om ze te verwerken en voor gegevens die nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren.

Je kunt bezwaar maken tegen bepaalde bewerkingen van jouw persoonsgegevens. Plezier in Zorg zal dan kijken of dit bezwaar terecht is en daar dan aan tegemoet komen.

3.2 Gebruik maken van je privacy-rechten

Om gebruik te maken van je rechten kun je een schriftelijk verzoek indienen bij de functionaris gegevensbescherming van Plezier in Zorg: info@Plezier-in-Zorg.nl.

Plezier in Zorg beantwoordt jouw vraag of verzoek binnen een maand. Als het meer tijd kost, dan informeert hij of zij je hierover binnen een maand.

3.3 Weten of je de juiste persoon bent

Als je ons een vraag stelt of een verzoek doet, kunnen wij vragen om bewijs van jouw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat we jouw persoonsgegevens aan een verkeerde persoon of organisatie sturen of verkeerde wijzigingen aanbrengen in jouw persoonsgegevens.

3.4. Een klacht indienen

Wanneer je het niet eens bent met de wijze waarop Plezier in Zorg omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je een klacht bij ons indienen. Wanneer wij er onderling niet uitkomen heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

4. Over deze privacyverklaring
4.1 Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. We raden je aan onze website regelmatig te controleren op updates.